Formalności przedmałżeńskie

Ślub cywilny to formalno-prawne usankcjonowanie związku małżeńskiego. Narzeczeni składają dokumenty w urzędzie stanu cywilnego (USC). Powinni uczynić to najpóźniej na jeden miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu. Mogą wybrać dowolny USC. Na świadków wybiera się osoby pełnoletnie. Zgłaszają się one dopiero w dniu ślubu na 30 min. przed ceremonią. Wymagane są dowody osobiste. 

Narzeczeni zgłaszając się do USC muszą:

Narzeczeni składają następujące dokumenty:

panna i kawaler

  • skrócone akty urodzenia

osoba rozwiedziona

  • skrócone akty urodzenia
  • wyrok rozwodowy lub adnotację o rozwodzie w akcie z poprzedniego małżeństwa

wdowiec / wdowa

  • skrócone akty urodzenia
  • odpis aktu zgonu małżonka

Jeżeli jedną z osób narzeczonych jest cudzoziemiec, musi ona okazać paszport, akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada).

Ślub kościelny to ślub religijny. Nie jest prawnie wiążący. Wcześniej należy wziąć ślub cywilny lub zamiast tych dwóch - jeden ślub konkordatowy . 
ślub kościelny odbywa się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli małżeństwo ma być zawarte w innym kościele, potrzebna jest na to zgoda proboszcza, tzw. licencja. Termin ślubu należy zarezerwować najpóźniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli planujecie wziąć ślub w jakimś popularnym terminie (np. w święta) warto zgłosić to już pół roku wcześniej.

Ania

Zespół muzyczny EdenDance - Zawsze udane Wesele!

- Lublin, Warszawa, Kraków, Radom, Chełm

Skomentuj